ALGEMENE VOORWAARDEN van de Eenmanszaak “Hemmes Tuin&Lifestyle” gevestigd te Coevorden aan de Krimweg 34D.

Opdrachtgever en Hemmes Tuin&Lifestyle ; leveringen en betalingen, algemeen.
1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die enige opdracht aan Hemmes Tuin&Lifestyle geeft. Onder Hemmes Tuin&Lifestyle wordt verstaan: de eenmanszaak Hemmes Tuin&Lifestyle , gevestigd en kantoor houdende te Coevorden aan de Krimweg 34D.
1.2.  Alle leveringen worden geacht te zijn geschied waar Hemmes Tuin&Lifestyle is gevestigd. Alle betalingen aan Hemmes Tuin&Lifestyle dienen te geschieden ten kantore van Hemmes Tuin&Lifestyle.
1.3.  Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever
voldoende kredietwaardig is, een en ander ter beoordeling van Hemmes Tuin&Lifestyle.
Hemmes Tuin&Lifestyle is steeds gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, een aanvullende (aan)betaling te vragen van de opdrachtgever of een andere zekerheid van de opdrachtgever te vragen,
1.4.  Hemmes Tuin&Lifestyle is steeds gerechtigd een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk door een of meerdere andere ondernemingen te doen c.q, laten uitvoeren.

Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een offerte is voor Hemmes Tuin&Lifestyle pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Hemmes Tuin&Lifestyle vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging.
2.2. Onverminderd het bepaalde in 2.1. bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die meerdere goederen en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen
verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de aanvrager in rekening worden gebracht.
2.4. Een opdracht bindt Hemmes Tuin&Lifestyle eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen.
2.5.1. Indien en voorzover Hemmes Tuin&Lifestyle goederen, materialen, modellen of monsters heeft getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de uiteindelijk te leveren goederen daaraan dienen te beantwoorden.
Ten aanzien van getoonde foto’s, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken. Hemmes Tuin&Lifestyle is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera, voorkomende kennelijke vergissingen noch is Hemmes Tuin&Lifestyle aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schades.
2.5.2. Het gebruik van alle door Hemmes Tuin&Lifestyle in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera gebruikte foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Hemmes Tuin&Lifestyle voorbehouden. Het verstrekken van foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, door Hemmes Tuin&Lifestyle aan opdrachtgever geschiedt bij wijze van presentatie/voorbeeld c.q. aanduiding en heeft niet tot doel de exclusieve rechten van Hemmes Tuin&Lifestyle ten aanzien van die foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, geheel of ten dele prijs te geven.
2.6. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage.

Wiizigingen in de opdracht
3.1. Hemmes Tuin&Lifestyle is niet verplicht om, nadat Hemmes Tuin&Lifestyle een opdracht heeft bevestigd, wijzigingen in de uitvoering daarvan door te voeren.
Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever. Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijk opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.

Eigendommen van opdrachtgever
4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Hemmes Tuin&Lifestyle zijn toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Hemmes Tuin&Lifestyle dezelfde zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt.
4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.

Transport; risico’s
5.1. De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde goederen zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze goederen voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s) van Hemmes Tuin&Lifestyle verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien Hemmes Tuin&Lifestyle (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt.
5.2. Het risico met betrekking tot de door Hemmes Tuin&Lifestyle voor opdrachtgever op afroep of te leveren goederen is voor opdrachtgever zodra de goederen in c.q. op de opslagruimte(s) van Hemmes Tuin&Lifestyle ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden.
5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan cliënt opdrachtgever zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.
5.4. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de goederen in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn afgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Hemmes Tuin&Lifestyle zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt opdrachtgever Hemmes Tuin&Lifestyle hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Hemmes Tuin&Lifestyle geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Hemmes Tuin&Lifestyle, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Afname, aflevering, leveringstermiinen
6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen danwel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te
nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze vervoers- en opslagkosten, zoals Hemmes Tuin&Lifestyle die dan in rekening brengt, te voldoen.
6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Hemmes Tuin&Lifestyle te hare keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijk wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Hemmes Tuin&Lifestyle op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen”.
6.3. De door Hemmes Tuin&Lifestyle aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Hemmes Tuin&Lifestyle aldus is bevestigd.

Vertraging bij de opdrachtgever
7.1. Indien de voortgang in de levering van het werk (de goederen) wordt vertraagd door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Hemmes Tuin&Lifestyle over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden voldaan.

Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en zonder aftrek van enige korting en steeds binnen acht dagen na factuurdatum.
8.2. Hemmes Tuin&Lifestyle is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt.
8.3. Wanneer Hemmes Tuin&Lifestyle goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan heeft Hemmes Tuin&Lifestyle het recht minimaal 30% van de koopsom van de totaal gereed liggende goederen als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Voldoening van de betreffende factuur dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a BW aan Hemmes Tuin&Lifestyle verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat Hemmes Tuin&Lifestyle hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke moet worden gesteld.
8.5. Bij levering van de goederen in deelpartijen is Hemmes Tuin&Lifestyle gerechtigd voor elke gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.
8.6. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Hemmes Tuin&Lifestyle heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00.

Reclames
9.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na aflevering van de goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Hemmes Tuin&Lifestyle kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt of heeft laten be- of verwerken of heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de goederen oorspronkelijk door opdrachtgever zijn ontvangen, danwel heeft doorverkocht aan derden.
9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.
9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan later presteren door Hemmes Tuin&Lifestyle, heeft Hemmes Tuin&Lifestyle het recht voor ondeugdelijk werk goed werk en voor ondeugdelijke goederen deugdelijke goederen te leveren.
9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd.

9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
9.6. Verkleuringen van goederen, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Afwiikingen
10.1.  Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2.  Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
10.3.  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Tuindeco geleverde goederen, geven geen reden tot afkeuring.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1. Alle door Hemmes Tuin&Lifestyle, al dan niet door be- of verwerking, aan de opdrachtgever te leveren goederen blijven eigendom van  Hemmes Tuin&Lifestyle totdat opdrachtgever de koopsom van de goederen volledig zal hebben voldaan. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk, dan blijven de goederen eigendom van Hemmes Tuin&Lifestyle totdat opdrachtgever alles zal hebben voldaan dat uit hoofde van het werk aan Hemmes Tuin&Lifestyle verschuldigd zal worden. Een verzuim van Hemmes Tuin&Lifestyle kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
11.2. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Hemmes Tuin&Lifestyle niet gehouden tot afgifte van bepaalde goederen. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van:

  de koopsom voor de betreffende goederen;

  het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de goederen deel uitmaakt;

  andere leveringen en andere werken welke Hemmes Tuin&Lifestyle regelmatig doet c.q. uitvoert voor
opdrachtgever.
Voorzover nodig machtigt opdrachtgever Hemmes Tuin&Lifestyle om, indien dat voor het uitoefenen van het
retentierecht nodig is, de of te leveren goederen en/of het terrein waarop zich de of te leveren goederen en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever te houden.

Annulerinqen
12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Hemmes Tuin&Lifestyle bevestigde order annuleert is opdrachtgever gehouden aan Hemmes Tuin&Lifestyle de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Hemmes Tuin&Lifestyle 30% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen.

Overmacht
13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Hemmes Tuin&Lifestyle voordoet tengevolge van een of meerdere niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle toe te rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het recht op opschorting van zijn verplichting jegens Hemmes Tuin&Lifestyle, noch op recht op verrekening, noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding.
13.2. Tot de niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Hemmes Tuin&Lifestyle of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven, stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hemmes Tuin&Lifestyle, belemmerende maatregelen van enige overheid, ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Hemmes Tuin&Lifestyle, dan wel in de middelen van vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar.
13.3. In geval van overmacht zal Hemmes Tuin&Lifestyle daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Hemmes Tuin&Lifestyle van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Hemmes Tuin&Lifestyle of te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Priiswijzigingen
14.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabrikaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Hemmes Tuin&Lifestyle in het buitenland te kopen goederen of halffabrikaten) en dergelijke omstandigheden binnen een maand na aanvaarding van een order, is Hemmes Tuin&Lifestyle gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen.
14.2  Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Garanties/aansprakeliikheid
15.1. Op alle door Hemmes Tuin&Lifestyle geleverde goederen verstrekt Hemmes Tuin&Lifestyle slechts de garantie die Hemmes Tuin&Lifestyle dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers.
15.2. De aansprakelijkheid van Hemmes Tuin&Lifestyle uit hoofde van enigerlei overeenkomst is beperkt tot nakoming door Hemmes Tuin&Lifestyle van de uit die overeenkomst direct volgende verplichtingen van tot stand brenging van een werk, overdracht, aflevering, be- of verwerking of anderszins uitvoering van de overeenkomst. Hemmes Tuin&Lifestyle is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden bedrijfs- of andere (indirecte) schade.
15.3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Hemmes Tuin&Lifestyle beperkt zijn tot hetgeen valt onder de dekking van een verzekering volgens de polisvoorwaarden zoals die in de branche van Hemmes Tuin&Lifestyle als verplicht c.q. algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen.
15.4. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is Hemmes Tuin&Lifestyle niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
–  schending van de octrooien, modellen, auteursrechten en andere industriele eigendom en van licenties, of van andere rechten van derden zoals ontwerpen en beschermende procedes, wanneer Hemmes Tuin&Lifestyle de overeenkomst uitvoert volgens de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
– gebreken in de zin van de wetgeving op de productaansprakelijkheid in door Hemmes Tuin&Lifestyle geleverde of voor opdrachtgever be- of verwerkte zaken, welke Hemmes Tuin&Lifestyle niet in het verkeer heeft gebracht;
– handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n), dan wel enige andere derde, die door dan we[ vanwege opdrachtgever te werk is gesteld of als zijn gemachtigde optreedt;
– overschrijding van de termijnen van (op)levering indien de oorzaak van de overschrijding niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle is toe te rekennen;
– het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst ondeugdelijke en/of ongeschikte materialen, indien het ondeugdelijke of ongeschikte en de onbekendheid daarmee niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle is toe te rekenen;
– enig optreden van Hemmes Tuin&Lifestyle, zijn ondergeschikten of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Tuindeco/haar bedrijf.

Draagwiidte Ieveringsvoorwaarden
16.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Hemmes Tuin&Lifestyle te kennen en deze te accepteren.
Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden van Hemmes Tuin&Lifestyle, dan worden deze afwijkende bepalingen door Hemmes Tuin&Lifestyle niet geaccepteerd. De voorwaarden van Hemmes Tuin&Lifestyle prevaleren.

Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle overeenkomsten tussen Hemmes Tuin&Lifestyle en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen Hemmes Tuin&Lifestyle en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Assen.

******

Vastgesteld door de directie van Hemmes Tuin&Lifestyle, januari 2017